I takt med at stadig flere av oss ser mot solceller som en praktisk måte å kutte strømkostnader på, har det blitt desto viktigere å gjøre seg kjent med gjeldende regler og lover. Er solceller søknadspliktige? I så fall, når? 

Vi skal se nærmere på hvilke godkjenninger du kan trenge, hvordan du går frem for å få solcellene på plass etter boka, og vurdere de praktiske utfordringene som kan oppstå underveis.


Solcelleanlegg? Start med å sjekke forholdene på taket ditt:

Så, er solceller søknadspliktige?  

I noen tilfeller er svaret ja. Byggesaksforskriften er klar på at store endringer i byggets karakter eller endringer på fasaden krever søknad. Det betyr imidlertid ikke at alle installasjoner utløser søknadsplikt.

Bor du i en enebolig kan det hende at du slipper unna, så lenge bygget eller området ikke er verneverdig og anlegget ikke settes opp nærmere nabogrensa enn 4 meter.

Har huset plass på Riksantikvarens liste over kulturminner eller området anses for å ha spesiell arkitektonisk verdi, må du trolig frem med søknadsskjemaene.

Byggefelt eller områder som skal ha “helhetlige kvaliteter” kan også føre til krav om søknad for solcellepaneler, for eksempel om huset ligger i såkalte hagebyer.

Det samme gjelder om du bor i tomannsbolig eller rekkehus, og da kan det i tillegg gjelde egne regler for borettslag som du må forholde deg til.

Også nærheten til strandsoner kan kaste en skygge over dine solcelleplaner, hvis de for eksempel går ut over utsikten sett fra havet. Utseendet på anlegget har derfor mye å si.

Med andre ord er det mange ting som avgjør om du må søke for å installere solcellepaneler.

Det er alltid best å være på den sikre siden, og en rask sjekk kan spare deg for både tid og penger.

Å sette opp et solcelleanlegg uten tillatelse kan føre til at du blir bedt om å fjerne det og medføre gebyrer fra det offentlige, noe som kan bli en kostbar affære.


Ta hensyn til naboene

I tillegg til lovpålagte hensyn, kan det være lurt å holde naboene informert om planene.

Selv om dette ikke er et juridisk krav, kan det bygge gode relasjoner og forhindre potensielle misforståelser og eventuelt klager som fører til problemer etter at solcellene er installert.


I disse tilfellene kreves det byggetillatelse

 • Flerenhetsboliger: Installasjon på bygninger som inneholder mer enn én boenhet, som tomannsboliger eller rekkehus, krever godkjennelse fra kommunen.
 • Verneverdige bygg: Hvis boligen står på Riksantikvarens liste over verneverdige bygg, må du søke om tillatelse. Disse bygningene har spesielle kvaliteter som er viktige å bevare.
 • Verneverdige områder: Bor du i et område som er vernet på grunn av sine arkitektoniske eller historiske verdier, slik som hagebyer eller atriumbygg, må du også søke kommunen om tillatelse.
 • Nærhet til strandsonen: Dersom boligen er plassert i eller nær strandsonen, kreves det søknad for å sikre at installasjonene ikke dominerer visuelt i landskapet.
 • Reguleringsplaner: I noen tilfeller kan lokale reguleringsplaner eksplisitt forby eller begrense installasjon av solcellepaneler, spesielt i områder hvor det er et ønske om å opprettholde en enhetlig arkitektonisk stil.


Hva skjer hvis man installerer solcellepaneler uten byggetillatelse?

Som vi har vært inne på, finnes det tilfeller der du ikke trenger byggetillatelse for å sette opp solcellepaneler.

Men, hvis installasjonen bryter med kommunens reguleringsplan eller estetiske krav, risikerer du både bøter og pålegg om å fjerne dem.

Det samme gjelder hvis de krever endringer på bygget som ikke er godkjent, eller om de ikke oppfyller alle tekniske krav.


Søke om byggetillatelse for solceller – steg for steg 

Før du installerer solcellepaneler, er det viktig at du sjekker om det kreves tillatelse. Det kan du enten gjøre ved å kontakte kommunen, eller du kan enkelt gjøre det gjennom en av våre installatører som tilbyr dette. Da kan vi veilede deg med hvordan du kommer i gang med søknaden, og finner en lokal leverandør til best mulig pris for deg.

Søk opp ditt tak her og se hvor mye du kan spare ved å velge Otovo.


For å søke om byggetillatelse må du:  

 • Sjekke om solcelleanlegget utløser søknadsplikt. Dette gjøres hos kommunen.  
 • Husk også å sjekke med eventuelt borettslag om hvilke regler og krav som gjelder, og om det er tillatt å installere solceller.
 • Samle sammen nødvendig dokumentasjon. Dette inkluderer tekniske plantegninger og beskrivelse av anlegget. Om installasjonen påvirker naboene dine, skal det også innhentes dokumentasjon på at de er informert og ikke protesterer mot installasjonen. 
 • Send inn søknaden. Behandlingstiden vil variere fra kommune til kommune.  
 • Om du skal søke etter støtteordninger fra f.eks. enova, gjøres dette etter at søknaden fra kommunen er godkjent.
 • Når solcelleanlegget står ferdig skal kommunen få beskjed om dette.

Hos Direktoratet for byggkvalitet finner du maler du kan bruke for din søknad.


Hva påvirker utfallet av søknaden? 

Hvis det viser seg at du må søke, vil faktorer som anleggets tilpasning til takets form, fargekontraster i forhold til resten av bygget, byggets arkitektoniske verdi og hvor synlig anlegget er, spille en avgjørende rolle for utfallet av søknaden.

Eventuelle innsigelser fra naboer og hvor store endringer som må utføres på det eksisterende byggverket vil også kunne påvirke utfallet.  

Først og fremst er det imidlertid kommunens egne reguleringer for ditt område som vil avgjøre om du får godkjent monteringen eller ikke.


Vanlige spørsmål 

 Hva koster byggetillatelse? 

De fleste kommuner krever et gebyr for å søke om byggetillatelse. Hvor mye du må ut med avhenger av kommunen og søknaden din, så det er best å kontakte kommunen i forkant for å finne ut av hvor mye en byggetillatelse vil koste i ditt tilfelle.


Hvor lang tid tar det å få byggetillatelse? 

Hvor lang saksbehandlingstid du må regne med vil variere fra kommune til kommune, men generelt er fristen for kommunen 12 uker, ifølge plan- og bygningsloven § 21-7.

Ifølge Direktoratet for byggkvalitet, skal en forhåndskonferanse avholdes av kommunen innen to uker etter at du har søkt.

Før du søker bør du imidlertid sette av minst to uker til nabovarsling og gi naboene god mulighet til å komme med eventuelle innsigelser.

Fordi det kan komme krav om ytterligere dokumentasjon, lønner det seg å være tidlig ute med søknaden, dersom du har satt deg selv en tidsfrist for å installere solcellene.


Er det lov å installere solcellepanel selv? 

Det kommer an på installasjonen. I utgangspunktet er det ikke lov å gjøre jobben selv, fordi montering av solcellepaneler krever høy teknisk kompetanse. Med andre ord skal jobben utføres av godkjente fagfolk.

Det finnes unntak, slik som små anlegg som ikke er tilkoblet strømnettet, men i de fleste tilfeller må du benytte fagfolk. Gjør du ikke det, mister du også retten til enova-støtte. Du kan lese mer om installasjon av solcellepaneler selv her.

Hos Otovo kan du enkelt søke opp ditt tak og finne godkjente leverandører i ditt nærområde, til best mulig pris. Da hjelper Otovo deg med alt fra bestilling til montering, selvfølgelig med alle garantier. Otovo kan i tillegg veilede med hvordan du kommer i gang med søknaden din.

Du kan velge å betale for solcellene gjennom solabonnement eller direktekjøp, uansett gjør vi både valget og prosessen enkel.

Sjekk taket ditt her!
Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.