Regjeringen varsler en grønn tiltakspakke, og innholdet som er lekket virker lovende. Nå må vi håpe detaljene gjør at det grønne skytset treffer. Her er våre råd.

Det er oppløftende at Regjeringen ønsker å prioritere det grønne næringslivet, både her og nå og som fremtidig stor arbeidsgiver. Solenergibransjen i Norge teller alene flere tusen og har vokst stødig med 30-40 prosent årlig de siste fem årene.

Egenproduksjon av energi blir mer attraktivt

Mens koronakrisen herjer står imidlertid disse jobbene i fare, og med dem bedriftene som de siste årene har gjort det mulig for enøktiltak, egenproduksjon av energi og energilagring å bli stadig mer attraktivt for nordmenn. Derfor er det kjærkomment at regjeringen nå sikter inn en tiltakspakke som skal inneholde:

 • Økte midler til forskning, utvikling og innovasjon, blant annet for å veie opp for kutt i pengebidragene fra privat næringsliv til forskningsinstituttene. Denne satsingen vil gå over flere år.
 • En styrket satsing på grønn skipsfart. Denne satsingen skal også sikre nye oppdrag til den hardt rammede verftsindustrien langs kysten.
 • En vesentlig styrking av det statlige omstillingsfondet enova.
 • En strategi for sirkulærøkonomi og en hydrogenstrategi. I disse strategiene skal det også ligge midler til konkrete prosjekter. Les mer her.

Dette er gode hovedpunkter. Veien mot nullutslipp i Norge går gjennom en kraftig opptrapping av de teknologiene vi allerede har, og derfor er det godt å se at enova, grønn skipsfart og sirkulærøkonomi vil finansieres ekstra. I tillegg ligger det forskningsmidler som peker mot neste etappe på veien mot et grønnere samfunn, også det klokt.

Det som blir spennende nå er detaljene i pakkene.

Huseierne støttes av enova

Den raskeste veien fra statlige penger til økt aktivitet er enova, dersom pengene gis til husholdningene. De siste fire årene har enova støttet huseiere med drøyt 800 millioner kroner og har fortsatt 200 millioner å gi før slutten av året.

Disse pengene går fort fra enova til folk, og fort fra folk til montørbedrifter.

Slikt blir det jobber av innen solenergimontasje, varmepumpearbeider og enøk-oppussing. Dette er høykvalitets grønne grasrotjobber.

Boost fra enova

Derfor er det viktig at Regjeringen gjør følgende når de skal booste enova:

 • DOBLE NIVÅER NÅ: Skal man virkelig få fart på etterspørselen nå, så må tiltakene bite nå. Mange er usikre nå, og da må enova-støtten endres så det virkelig monner på beslutningene i de tusen hjem.
  Derfor bør regjeringen pålegge enova en umiddelbar dobling av satsene som enova i dag støtter husholdningene med, f.eks fra 5000kr i støtte til 10.000kr i støtte for installasjon av en luft-til-vann varmepumpe. Dette tiltaket støtter 11 miljø- og enøk-organisasjoner.

Forbrukerstøtte

 • FORBRUKER-STØTTE: Regjeringen må også sørge for at midlene som gis enova tildeles forbrukertiltak, ikke kun storbedrifter. Dessverre har enova de siste årene allokert mer og mer av sine budsjetter til storskalaprosjekter i industrien og oljebransjen. Equinor har fikk alene 2,3 milliarder kroner i 2019, det tidobbelte av hva husholdningene fikk.
  Konkret bør det bety minst en dobling av enova-midlene ut 2020 og i hele neste tildelingsperiode, fra ca. 200 millioner kroner til 400 millioner kroner i året.
 • FREMTIDENS enova-STØTTE: På mellomlang sikt bør Regjeringen gi enova sterkere mål om å utvikle et strømsystem på lag med en elektrifisert og mer digital fremtid. Solenergiklyngen har skrevet klokt om hvordan denne policyen bør utformes.
  Her bør det inngå støtte for 1) tilpasning av hjem til klimaendringer (ras- og flom-sikring) og økt motstandsdyktighet (batterier, energisamfunn og øydrift), 2) en kraftigere reduksjon i energibruk i husholdninger (solenergi, isolasjon og andre enøk-tiltak), og 3) en utvidelse til borettslag og leasing-kunder.

Må støtte opp tiltakene

Det er også viktig at regjeringen unngår å innføre ny politikk som vil motvirke punktene over. Flere forbrukerorganisasjoner, boligbyggerne, miljøbevegelsen og klimateknologibedriftene er kritiske til omleggingen av nettleien, som kan lede nettopp til et slikt uønsket resultat.

Skulle NVE innføre den foreslåtte endringen i nettleie som nå er ute på høring, vil det potensielt annulere alle tiltakene over. Det ville vært svært uheldig, nå som det ligger håp om at tiltakspakkene vil hjelpe de grønne grasrotjobbene.

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.