Å få solceller på taket krever en sammensatt verdikjede. Men med kompliserte verdikjeder øker alltid risikoen for at det kan være kritikkverdige forhold et sted i produksjon, transport eller montering.

Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med å sikre kvalitet og etisk levering av solceller.

Risikoer i verdikjeden

Slik vi ser det er det flere risikoer i verdikjeden:

  • Svart arbeid og sosial dumping
  • Utrygt arbeidsmiljø for montører
  • Utrygg installasjon for kunden
  • Dårlig kvalitet på utstyr
  • Uetisk produksjon av utstyr

I denne artikkelen går vi gjennom stegene bakover i verdikjeden, fra montøren som skal jobbe på taket ditt og hele veien tilbake til fremstillingen av råmaterialer.

Kvalitetsinstallatører

For å unngå svart arbeid, sosial dumping eller useriøse aktører i bransjen, jobber vi kun med kvalitetsinstallatører.

Otovo er en plattform der lokale installatørbedrifter konkurrerer om å tilby installasjon av solcelleanlegg. Når du legger inn et søk på Otovo, sjekker vi vilkårene på titalls av lokale kvalitetsmontører.

Registrert i elvirksomhetsregisteret

For at installatørbedriftene skal få lov å delta på Otovo-plattformen må de gjennom et trangt nåløye.

Alle Otovo-montører er registert i elvirksomhetsregisteret, som er et norsk lovkrav. I tillegg må de fremlegge skatteattest og være mva-registrert, og vi gjør en selvstendig soliditetsvurdering av økonomien i bedriften, slik at vi er trygge på at de kan stå ved sine forpliktelser.

Otovo-installatører

For å bli sertifisert Otovo-installatør må installatørbedriften i tillegg dokumentere kompetanse og erfaring innen solcelleinstallasjon, samt henvise til kundereferanser fra tidligere leveranser. Vi sjekker opp at kvalifikasjonene er i orden, og at bedriftenes interne kvalitetsprosesser og internkontrollsystemer er på plass.

Vedlikeholder kvalitetsarbeid

Vi utfører fysisk kontroll av de første installasjonene utført av nye installatørpartnere, for å sikre at installatørene holder det de lover. Skulle det vise seg at noe ikke er som det skal vil installatøren ikke får muligheten til å utføre flere oppdrag. Slike kontroller gjør vi også uanmeldt og rutinemessig på eksisterende installatørpartnere, slik at vi kan sikre at de vedlikeholder kvalitetsarbeidet over tid.

Alt dette gjør vi for å sikre at bedriften som utfører selve installasjonen din har papirene i orden og er egnet til å utføre oppdraget på en god måte. Den mest bærekraftige installasjonen er den som varer lenge, ikke trenger reparasjon eller utbedringer, og som ikke gir deg uforutsette utfordringer med taket ditt.

Arbeidsmiljø og sikkerhet

For å ivareta sikkerheten til håndverkeren på taket og i sikringsskapet jobber vi med å spre en sikkerhetskultur i solenergibransjen.

Vi tar arbeidsmiljøet til alle våre leverandører på det største alvor. Ingen skal skade seg eller risikere helsen når de utfører arbeid for Otovos kunder.

Som et prinsipp skal våre montører ikke ha mer enn ett ledd av underleverandører, i tråd med kommunale regler for innkjøp.

Fokus på sikkerhet og godt arbeidsmiljø

Vi gjør uanmeldte besøk på installasjon for å ettergå sikkerheten, og sørger for at eventuelle brudd på sikkerhetsbestemmelsene får konsekvenser. Vi sjekker at alle montører har papirene i orden, og vi krever dokumentasjon på alle personer involvert i hver enkelt leveranse. Likevel opplever vi at installatørpartnerne våre er åpne med oss om eventuelle brudd på sikkerhetsrutiner, da også de ser verdien i den tette oppfølgingen vi gjør.

Faktisk er vi stolte av vårt HMS-arbeid. Så stolte at vi åpent deler erfaringer med andre aktører i bransjen , og bidrar til at alle - også våre konkurrenter - får økt kunnskap og fokus på viktigheten av sikkerhet og et godt arbeidsmiljø.

Solide innkjøpskanaler

For å passe på at utstyret som kommer opp på tak varer i tiår etter tiår og ivareta kundens garantier og rettigheter er vi nøye på at alle paneler og invertere vi benytter er importert via seriøse og solide kanaler. Er de ikke det risikerer man at man står uten særlig vern ved funksjonsfeil eller mangler.

Otovo har etablert samarbeid på innkjøp og import av materiell med solide og erfarne grossistpartnere, og vi følger opp våre installatørpartnere på at de faktisk benytter disse innkjøpskanalene.

Seriøse grossister er viktig

En seriøs grossist er viktig for en bærekraftig verdikjede, og gir den beste tryggheten dersom det er feil eller mangler ved noe av utstyret. Solide grossister følger opp sine leverandører på en profesjonell måte, sikrer minst mulig svinn i verdikjeden, og har gode rutiner for håndtering av avfall.

For kunder i Norge går alle innkjøp via Solar Norge AS, som er en del av det danske Solar-konsernet og en av de ledende elektrogrossistene i Nord-Europa. Solar har tiltrådt UN Global Compact, og krever at leverandørene signerer og forplikter seg til tilsvarende arbeid gjennom sin Code of Conduct.

Kun de beste produsentene

I Otovo følger vi en hvitliste-tilnærming til utstyr, der kun et fåtall produsenter slipper gjennom nåløyet, og de øvrige er svartelistet for bruk. Disse listene oppdaterer vi hyppig.

Å benytte kvalitetsutstyr sikrer at solcelleanlegget leverer som lovet, og at det varer minst like lenge som man forventer. Og ikke minst er en kvalitetsprodusent en trygghet om at garantiene er verdt mer enn papiret det står skrevet på dersom noe likevel ikke skulle være som det skal.

Dokumenteter kvaliteten på produksjonen

For å bli Otovo-sertifisert utstyrsprodusent må man dokumentere kvalitet i produksjonen og på produktene, ha en solid og sunn økonomi, drive med forsknings- og utviklingsaktivitet, og være ISO-sertifisert innen kvalitet (ISO9001), miljø (ISO14001) og HMS (IS045001 / OHSAS 18001). Dette krever vi for å være sikre på at produsentene har kontroll på kvaliteten på produktene, at de kan forventes å være her også i fremtiden dersom det skulle oppstå noe, og at alle som jobber på fabrikkene har gode og arbeidsvilkår.

Vi arbeider mot diskriminering eller utnyttelse av ansatte, og foretar fabrikksbesøk hos våre viktigste leverandører for å kunne se med egne øyne at alle forhold er akseptable.

Sporbarhet på underleverandører

Vi lever i en verden der globale verdikjeder og god tilgang på transport gjør at delkomponenter og råmaterialer kan komme fra mange ulike fabrikker, produsenter og verdensdeler. Dette gjør sporbarhet i verdikjeden utfordrende innen alle bransjer, og dessverre også at det blir vanskeligere å oppdage uakseptable forhold eller brudd på arbeidstakeres rettigheter.

Tett oppfølging

Vi legger press på og krever innsyn i alle underleverandørene til våre leverandører, og sørger for tett og hyppig oppfølging av både kvaliteten på produktene og selve produksjonen.

Den siste tiden har det vært rapportert om brudd på grunnleggende menneskerettigheter og undertrykkelse av den muslimske minoriteten uigurer i den nordvestlige Xinjiang-provinsen i Kina.

Xinjiang er et industrisenter og hjem til en betydelig bomulls- og tekstil-industri, samt kjemisk industri og videreforedling. En stor del av verdensproduksjonen av såkalt polysilisium - som benyttes til blant annet produksjon av solceller - foregår i Xinjiang.

Enkelte produsenter av solcellepaneler har benyttet råmaterialer produsert på fabrikker med kritikkverdige og uakseptable forhold.

Vi tar slike rapporter på det aller største alvor, og vil ikke bruke råmaterialer produsert med misbruk og undertrykkelse av arbeidere. Vi har ikke funnet noen kritikkverdige forhold hos noen av våre leverandører eller deres underleverandører, og vi fortsetter arbeidet med å følge opp og ettergå våre leverandører.

Globale verdikjeder

Vår holdning er at dette er en prosess vi aldri blir ferdig med. De globale verdikjedene som gjør at nye teknologier blir billige er effektive, men omskiftelige.

Måling og oppfølging av miljøpåvirkningen

Otovo startet i 2019 opp arbeidet med å ettergå å måle vår miljøpåvirkning, der vi tar hensyn til hele verdikjeden fra produksjon av materiell, arbeid og transport til retur og resirkulering av installasjonene en gang i fremtiden. Vi beregner karbonavtrykket til hele vår virksomhet, både oppstrøms og nedstrøms, og jobber for å reduserer denne ytterligere.

Karbonavtrykk

Otovos totale karbonavtrykk for aktivitetene våre i 2020 utgjør 10.974 tonn CO2, iberegnet utslipp forbundet med produksjon og transport, samt fremtidig vedlikehold av alt utstyr og materiell. Til gjengjeld beregner vi at alle solcelleanleggene vi leverte i 2020 vil erstatte 109.204 tonn CO2 i sin forventede levetid, det vil si nesten nøyaktig ti ganger mer enn utslippene!

Aldri ferdig, aldri fornøyd

Alle som jobber i Otovo har en drivkraft og engasjement for bærekraft. Vi lever for å gjøre verden grønnere, bedre og mere bærekraftig.

En viktig forutsetning for dette er å sørge for en bærekraftig verdikjede. Vi anser oss aldri fornøyd, og aldri ferdig med dette arbeidet.

Sjekk taket ditt her!
Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.